Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. október

2010.10.22

   Kép AZ IGE ÜZENETE

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL:  Cs. Nagy József és családja

GYÜLEKEZETI ÉLET: Hajnalvándortalálkozó,  Filmklub

Egyházmegyei presbiteri konferencia

Mezőhegyes, 2010. október 02.

 

 

 

 

AZ IGE ÜZENETE

„Kész a szívem, Istenem, arra, hogy énekeljek és zengedezzek lelkesen! Zsoltárok 108,1.
  A  protestánsok /tiltakozók/, köztük mi reformátusok 1517. október 31. óta a reformáció ünnepéért adunk hálát. Isten megtartó kegyelméből így lesz ez ebben az esztendőben is.
Mit is hozott az emberiség számára az  az őszi fordulat? A világnak egy új korszakot, amelyben kibontakozhatott a nemzeti nyelv és a kultúra és a művészetek is kikerültek az egyházi kizárólagosságból. Az egyháznak egy újragondolási kényszert, hogy a krisztuskövetés kisiklatása nem mehet így tovább. Bár a nyugati keresztyénség nem tudott egységesnek megmaradni a kisiklatók erőssége miatt, de megújító és visszaállító ereje a protestantizmusnak a római egyházra is kihatott. Népünknek egy új reményt, hogy papság nélkül is lehet élő kapcsolata Istennel. A reformáció kezdetétől több mint 70 év telt el, amikor magyar nyelven kinyomtatták Vizsolyban a teljes magyar nyelvű Szentírást. Az istentiszteleteken pedig magyar nyelven olvasták fel és magyarázták Isten üzenetét. Végül a hívő embernek egy megtisztított Istennel való kapcsolat lehetőségét, amelyben nem a rettegés, hanem az Isten kegyelmébe vetett reménység lett újra hangsúlyos.
            Hosszú, küzdelmes volt az út, mely sok életet kívánt meg ahhoz, hogy ma, mi reformátusok is még személyesebben élhessük meg hitéletünket a mi Megváltó Urunkkal.  Mondhatjuk, hogy ez már nagyon régen történt, már sok száz év eltelt azóta. Ma élő reformátusok sem kezelhetjük ilyen könnyedén ezt a kérdést. Tudnunk kell, hogy Isten nagy kegyelme, hogy még ma is hirdettetik és olvashatjuk anyanyelvünkön Isten üzenete.
Ebben újuljon meg a mi szívünk és lelkünk, hogy készek legyünk Őt ezért a kimondhatatlan áldásért lelkesen magasztalni.
Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL: 
Cs. Nagy József és családja
Kép „Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.” Jn. 6,68-69.
Szeghalmon születtem, Csökmőn nevelkedtem és 1987-ben konfirmáltam. Krisztus által szabadon tettem fogadalmat a kis falusi gyülekezetben. A helyi lelkipásztor Tárnok Ferenc és felesége, Márta néni készségesen terelgettek Krisztus felé. Érettségi után Budapestre kerültem, ahol hangszerész-tanuló éveim alatt sem engedte el az Úr a kezem./Lk.15,24./ Zongorahangolóként Békéscsabára kerültem, jelenleg a Zeneiskolában dolgozom.
Aranyos kis feleségemmel 5 éve ismerjük egymást. Sok magasságot és mélységet megjártunk külön, s 2007 óta együtt is. Házasságunkra a csökmői református templomban kértük Isten áldását. Edina az érettségi után virágkötészetet tanult. Nem hívő családban nevelkedett, de az Úr kegyesen vonszolta őt is magához /Jn.6,44./ 2009-ben konfirmált a gyülekezetben, otthonra lelve itt.
2008 júliusában Isten megajándékozott minket Máté fiunkkal, 2010. júliusában pedig Anna leányunkkal, akikért  azóta is nagy hálákat adunk. Gyermekeink sohasem remélt örömet és felelősséget hoztak az életünkbe, de rendkívül sokat kell még tanulnunk. Akadnak nehézségeink, Krisztusra tekintve azonban tudjuk, hogy minden a javunkra van.
Ezúton szeretném megköszönni lelkipásztoraink és a gyülekezet kedvességét, támogatását és őszinte bizonyságtételeit. Jó megtalálni a vasárnapi istentiszteleten kívül is azokat a gyülekezeti alkalmakat, melyeken tiszta iránymutatást kapunk Krisztus követésére s lelkünk épülésére. Biztatásul szóljon a kedves testvéreinkhez a 275. énekünk:
„Az Úr Isten az én reménységem,
Erősségem mindenféle ínségben.
Csak tőle várom igaz boldogságom,
S meg is találom.”

            Cs. Nagy József és családja

Vissza

 

 

 

 

GYÜLEKEZETI ÉLET

Hajnalvándor Találkozó

Szeptember 24-én a közös nyári élményeket, különösen a csendeshét eseményeit elevenítettük fel egy játékokkal, vetélkedővel színesített kerti partin. A legnagyobb sikere Birkás Dani „Vakabrak” című feladatának volt. A közös palacsinta- és kürtőskalácssütés után megnéztük a III. Narnia-táborról készült filmet és fényképeket. Nagy örömünkre sok szülő is csatlakozott a találkozóhoz.

  További képek: http://www.eloviz.eoldal.hu/fotoalbum

 Vissza

 

Filmklub és kirándulás

 A Konyha Klub soron következő rendezvényei:
 - 2010. október 22. 16:30         FILMKLUB (Mansfeld)
- 2010. november 2.               Kirándulás Debrecenbe a Kontraszt Kiállításra.

 

Vissza

 

 

 

 

Egyházmegyei presbiteri konferencia

Mezőhegyes, 2010. október 02.

Kép A jóval 100 feletti résztvevő szinte megtöltötte a hangulatos és szépen rendben tartott mezőhegyesi templom padsorait. A bevezetőben Dr. Tóth János megyei elnök megemlékezett a közelmúltban 75 éves korában elhunyt Dr. Ritoók Pálról, a Magyar Református Presbiteri Szövetség korábbi főtitkáráról és ügyvezető elnökéről. Hálát adva hitvalló életéért és példamutató szolgálatáért, a 66. Zsoltár eléneklése töltötte be tiszteletadás szolgálatát. A nyitó áhítatot Dr. Viczián Miklós, a Bp. Pasaréti gyülekezet presbitere, a Presbiteri Szövetség országos elnökségének tagja tartotta, aki évek óta munkatársa a Presbiter folyóirat „Az Ige körül” rovatának. A szolgálat alapigéje az 5. boldogmondás /Máté ev.5:7/volt: „Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Irgalmatlan a körülöttünk levő világ, és erre az irgalomra nemcsak a rászorulóknak van szüksége, hanem azoknak is, akik gyakorolják. Az irgalom és a boldogság szavak sokrétű elemzése után azt tette hangsúlyossá, hogy a presbiternek kötelessége az irgalmasság, a feladatunk pedig az, hogy rendezzük ügyeinket Istennel, s ha elfogadjuk a kegyelmet, ez adhat erőt az irgalmasság gyakorlásához.
KépAz áhítat után köszöntések hangzottak el a vendéglátó gyülekezet /Erdősi Tibor lp./ és a település /Csanádi István polgármester/ részéről, majd megszólaltak a határon túli szervezetek képviselői is. /Pályi József az Erdélyi Egyházkerület, Venter Miklós a Királyhágómelléki Egyházkerület és az Aradi egyházmegye, Balla Árpád a Kolozsvári egyházmegye, Ványa Attila
az Érmelléki egyházmegye szövetségei nevében./ Megtisztelte a konferenciát jelenlétével Bodnár Lajos, az Aradi egyházmegye lelkészértekezleti elnöke is.  
Az első előadást Dr. Juhász Tamás kolozsvári teológiai professzor tartotta „Kálvin és a keresztség” címmel. Beszélt Kálvin keresztségtanáról és benne azokról a kérdésekről, hogy jó-e gyermeket keresztelni és elég-e csak a keresztség? „Gyönyörűségnek és vigasztalásnak nagy áldása rejlik a keresztségben és úrvacsorában” – idézte Kálvint és kitért a keresztséggel való élés szabályaira. A keresztséget Isten kezéből vesszük közvetlenül és méltósága független a kiszolgáltatótól. A gyermekkeresztség létjogosultsága mellett érvelve hangsúlyozta a születést megelőző és követő 9 hónap felelősségét, és azt a tapasztalatot, hogy annak a gyermeknek, akit várnak, akarnak és szeretnek, a hit iránti fogékonysága erősebb. A kérdésekből, hozzászólásokból az derült ki, hogy nem egységes a vélemény a keresztség feltételeit illetően és a gyülekezet felelősségvállalásának tartalmáról.
A második téma előadója Dr. Márkus Mihály püspök volt, aki a Kálvin környezetében élő és egyet nem értő ellenfelekkel való nézetkülönbségekről adott élvezetes és tartalmas tájékoztatást. A predesztináció kérdésében Castellio Sebestyén és Bolsec Jeromos prédikátorok voltak legfőbb ellenlábasai, a legismertebb ellenfél azonban Szervét Mihály volt, akivel a Szentháromságtan és a csecsemőkeresztség területén különböztek a nézeteik. A teológiai véleménykülönbségekkel való küzdelem mellett Genf város elöljárói is megnehezítették az életét – ahogyan az előadó fogalmazott: „a fél világ ellenfele volt Kálvinnak. Tanulságként és példaként pedig azt vonhatjuk le, hogy érveinket másokkal szemben a legvégsőkig képviselhetjük.”
A konferencia hivatalos része imaközösséggel zárult, melyet Virágh György eleki lelkipásztor, a Békés megyei presbiterképzés lelkészi koordinátora vezetett.
Az együttlétet meleg hangulatú és gazdag szeretetvendégség zárta, mely után az érdeklődőknek lehetőségük volt Mezőhegyes nevezetességeivel való ismerkedésre.

                                                                                            Dr. Tóth János

Vissza

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.