Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. június

2010.06.06

KépAz Ige üzenete

Arcok a gyülekezetből: Kerezsi Gáborék

Köszönöm Istenem Néked

Kisköri presbiteri konferencia
 gyülekezetünkben

Konfirmáció

Kisköri konferenciák vidéken

KÖNYVAJÁNLÓ

FILMAJÁNLÓ

Konyha Klub PLUS – 1. évad

Kirándulás a Biharba

Agytornaklub

 

 

Az Ige üzenete

„Ne aggódjatok  tehát a holnapért, …elég minden napnak a maga baja.” Máté ev. 6,34.

 

Jézus felszólítása különösen aktuális akkor, amikor a képsorokat látva elszorul a szívünk és eszünkbe jut, hogy ez velünk is bármikor megtörténhet: árvíz, háború, betegség vagy munkanélküliség….Elméletben tudjuk, hogy gondviselő és szabadító Istenünk van, de a hétköznapok bizonytalanságában nem is oly könnyű ezt aprópénzre váltani, és sokszor nem is sikerül.
Pedig fel akar szabadítani az evés-ivás-lakhatás nyomasztó kérdései alól, nem mintha nem tudná, hogy ezekre is szükségünk van. Bíztat, hogy naponként éljünk gondviselő kegyelmével, bízzunk szeretetében.
Ezek nélkül az aggodalmaskodás megrögzött lelki betegséggé is tud válni. Amikor az ember ezt érzékeli, akkor szeretne szabadulni ettől, mert egy szorongó, nyugtalan állapot uralja életét. Hathatós orvosság e betegségből való gyógyuláshoz Isten igaz megismerése. A tudatlanságban, Isten nem ismerésében lévő ember békességét feldúlhatják a holnap gondjai. Mi több, a keresztyén ember életébe is be akar férkőzni, és úrrá akar lenni az aggodalom.  De aki előtt kivilágosodott Isten gondoskodó szeretete, az az Ő gondjaira bízza magát. Hányszor beszűkül úgy az emberi elme, hogy nem tud visszaemlékezni azokra a csodákra, amiket átélt. Amikor csak az a gondolat járja át az emberi értelmet, hogy az más volt, az elmúlt, de most ez a helyzet rendkívüli. Isten teremtményeiként jól tudja az Alkotó, hogy mi az, amit elbírunk viselni. Mennyi az a „baj”, amit méltósággal, Tőle kapott testi, lelki erővel elhordozhatunk. Ne vegyük tehát magunkra a holnap, a jövendő terhét, mert a mai napra kapjuk az erőt, a bölcsességet és majd abban az órában is megadja a mi Urunk mindazt, amire szükségünk lesz. Ámen.                                                

Marti Márta ref.lp.

Vissza

 

 

 

Arcok a gyülekezetből:
Kerezsi
Gáborék

 „Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.”  Zsolt. 37/5
 
Kép Nagy megtiszteltetés számunkra ez a felkérés a bemutatkozásra.
Mezőtúron születtem, Gáborom Ártándon. Mindketten  református iskolába jártunk. Ott is konfirmáltunk. Az iskolában nagyon sok szép református éneket tanultunk, mindig szerettem énekelni. Ezért volt számomra nagy öröm, hogy énekkari tag lehettem, a próbákra mindig hűségesen jártam.
Nagyon sokat tanultam Budai Barbarától, aki mindig szívesen segített. Mindig szerettük a fiatalokat. A csendes heteken is mindig jó volt velük lenni, sok vidámságot hoztak a mindennapokba.
1954 óta vagyok békéscsabai református egyháztag, Gáborom 1953 óta. Nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy elsők között ismerhettük meg a Marti lelkész házaspárt. Szeretettel ragaszkodunk hozzájuk, mivel Marti nagytiszteletű asszony adta ránk Isten áldását, a Ruth könyve 1. rész 16. verséből:  Mert ahova Te mégy oda megyek, és ahol te megszállsz ott szállok meg, néped az én népem és Istened az én Istenem.”

 

Vissza

 

 

Köszönöm Istenem Néked

Köszönöm Istenem Néked, Köszönöm szereteted! Köszönöm, mit adtál nékem, Köszönöm az életet. Köszönöm rövid időm itt, Amely oly gyorsan szalad, Köszönöm a hervadó őszt, És a fényes szép napot!
 
KépKöszönöm a nyíló rózsát, a szúró töviseket, Köszönöm a vándor utat, Rajta a göröngyöket! Köszönöm a bánatfelhőt, Ha befedi egemet, Köszönöm a titkon hulló Sok-sok fájó könnyeket!
 
Köszönöm a szent Igédet, Köszönöm a Bibliát, Köszönöm a nagy kegyelmet, Köszönöm a Golgotát! Köszönöm a kínkeresztet, Köszönöm a drága vért, Köszönöm hogy szent Fiadat, áldoztad az üdvömért!
 
Köszönöm hogy gondod van rám, Köszönöm jóságodat, Köszönöm a kedves otthont, Köszönöm a hajlékodat! Köszönöm hogy imádhatlak, Köszönöm az éneket, Köszönöm az örök éltet, Köszönök mindent Néked! 
 

Vissza

 

 

 

Kisköri presbiteri konferencia gyülekezetünkben

Kép  Gyülekezetünk adott otthont 2010. május 8-án a Presbiteri Szövetség első félévi kisköri konferenciájának.
A nyitó áhítatot Dr. Tóth János megyei elnök tartotta Máté ev 5.rész 8.verse alapján, amely Jézus 6. boldogmondását tartalmazza: „Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.” Az Ige magyarázatában 3 kérdésre lehetett választ kapni: Kíváncsi vagy-e Istenre? Hogyan lehet a szívvel látni? Mi a megoldás? Összefoglalásként az fogalmazódott meg, hogy kíváncsinak kell lennünk Istenre, s ha van elég szeretet a szívünkben, akkor Jézuson át a Lélek segítségével megláthatjuk az Atyát, s ennek boldogságát kínálja Jézus mindnyájunknak.
Az első előadásban Katona Gyula békési lelkipásztor Kálvin pedagógiájáról és iskolájáról mondta el gondolatait. A mai helyzetre aktualizálva a kérdést a vallásoktatás helyzete is értékelésre került. Egészen más a XXI. századi családi háttér: a szülő az iskolára hárítja a felelősséget és lényegesen megváltozott a társadalmi és egyházi háttér is. Kálvin tanítási anyagában a Biblia, a zsoltár és az imádság volt a központban és nagyon fontos lenne ma is a családi Biblia-olvasás szerepét hangsúlyossá tenni. Hittan tankönyveink és az ének tanítás módszertani problémái mellett szó esett a fegyelmezés kérdéseiről, a büntetés és fenyítés mellett a szeretet-tartalom, az áldás és jutalmazás fontosságáról is.
Marti Márta lelkipásztorunk a megszentelt családi életről beszélt Kálvin gondolatainak felhasználásával. A megszentelődést Kálvin az élet mindennapi kérdésének és feladatának tartotta, ami azt jelentette, hogy az embernek radikálisan, teljesen és végérvényesen oda kell szánnia életét Istennek. Megszentelődésünk gyönyörű és gyötrelmes harc.  A megszentelődés kálvini titka az, hogy amit magunktól nem tudunk megtenni, azt Istentől kell kérnünk. A család, a közösség szerepét Kálvin abban látta, hogy „az emberek azért születtek, hogy egymásért éljenek, azért úgy kell egymással kölcsönösen érintkezniük, hogy megőrizzék az emberi nem egységét.”
Az előadásokat kérdések, hozzászólások követték, a konferencia imaközösséggel fejeződött be.

                                                                              Dr. Tóth János

Vissza

Konfirmáció

Kép Családunkban mindig természetes volt, hogy vasárnaponként együtt veszünk részt az istentiszteleteken.  A gyermek istentiszteletek után örömmel járok a nagyobbak részére szervezett Konyha Klubba is.
A konfirmációra az iskolámban /Evangélikus Gimnázium/készültem fel a csoporttal, Márti néni vezetésével. Ezeken az órákon megismerkedhettünk hitünk alapjaival és a református egyház rendjével. Sokat tanultunk Jézus életéről, tanításairól és értünk hozott áldozatáról. A foglalkozások jó hangulatban teltek, de szükség esetén megkomolyodott a társaság. Márti néni türelmes volt velünk és meg tudtuk beszélni a felmerülő kérdéseinket és a magyarázatokat is megkaptuk. 
Nagy izgalommal készültünk a konfirmációi vizsgára és örültünk, hogy a Presbitérium elfogadta a bizonyságtételünket.
Pünkösd vasárnapján az ünnepélyes fogadalomtétel és az első úrvacsora vétel mindnyájunk számára emlékezetes marad. Számomra külön örömet jelentett, hogy a presbiterek és a gyülekezet nevében édesapám mondta a köszöntést. Remélem, hogy a konfirmációi felkészülés során tanultakra emlékezni fogok és egész életemben útmutatóként használom.

                                                             Tóth Krisztina

Vissza

 

 

 

 

Kisköri konferenciák vidéken

KépAzonos programmal zajlott május 29-én Körösnagyharsányban, majd június 5-én Eleken, a kisköri presbiteri és gyülekezeti konferencia. A képriport az utóbbin készült.
A házigazda, Virágh György lp.az előadások között a gyülekezeti éneklés fontosságára és anomáliáira hívta fel a figyelmet.  
A nyitó áhitatot – a 6. boldogmondás alapján – Földesi Viktor biharugrai gondnok tartotta, Katona Gyula békési lelkipásztor „Kálvin pedagógiája és iskolája” cimmel tartott előadást, majd lelkészünk, Marti Márta, „A megszentelt családi élet – Kálvin és a család” témakörét ismertette a konferencia résztvevőivel.
Kolozsvárról is érkeztek presbiterek (álló sor),gyülekezetük testvéri üdvözletét hozták, gondjaikról is szóltak. A konferencia élénk, és sok szép gondolatot feltáró beszélgetéssel, majd közös ebéddel zárult, melynek szép terítésén szellemi táplálék – „Kálvin a 6. boldogmondásról” – is várta a megjelenteket.
 

Vissza

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ

C.S. Lewis:
A Hajnalvándor útja
KépA könyv a „Narnia krónikái” sorozat ötödik kötete, a „Caspian herceg” folytatása. A Hajnalvándor egy hajó neve, melyen Caspian, Narnia királya és hű alattvalói elindulnak felkutatni a nagy keleti óceánon az eltűnt hét nemes urat. Lucy és Edmund, akiket már ismerünk „Az oroszlán, a boszorkány és a ruhásszekrény”-ből, ismét csodálatos átjárót találnak (akaratukon kívül) a mi világunkból Narniába és csatlakoznak az életveszélyes küldetéshez. Hamarosan elhagyják Narnia fennhatóságát, és feltérképezetlen vizeken hajóznak szigettől szigetig. Az átélt kalandok, hőstettek egyre jobban megváltoztatják jellemüket, egyre nagyobb a vágy bennük arra, hogy eljussanak a világ szélére, ahol talán Aslan Országa vár rájuk.
korosztálynak javaslom a könyvet, és az egész sorozatot, de különösen a leendő mátraházi ifis csapatnak, mert velük A Hajnalvándor útját dolgozzuk fel a csendeshét folyamán.

Tar Krisztián

Vissza

 

 

 

FILMAJÁNLÓ

AZ ÉLET HÁZA

2001 amerikai filmdráma, 120 perc

Szereplők: Kevin Kline (George), Kristin Scott Thomas (Robin), Hayden Christensen (Sam), Jena Malone (Alyssa), Mary Steenburgen (Coleen), Mike Weinberg (Adam),
Rendezte: Irwin Winkler
Operatőr: Zsigmond Vilmos
 
Kép George Monroe (Kevin Kline) középkorú építész élete során mindig is a munka volt az első. Rövid időn belül egyszerre dől össze minden jól felépített életében. Elbocsátják a munkahelyéről és szinte ugyanazon a napon végzetes betegséget diagnosztizálnak rajta orvosai. Másokkal ellentétben ő nem kezdi el körbeutazni a világot, kiélvezni az utolsó napjait.
A megtört George a hátralévő négy hónapban csak egyvalamit szeretne megtenni. Felépíteni álmai házát elhidegült kamasz fia, Sam segítségével. Apa és fia első és utolsó igazi közös nyári vakációja verejtékes munkával és megszívlelendő tanulságokkal jár...

Kovács Nóra

Vissza

 

Konyha Klub PLUS – 1. évad

Kép A „Popcorn nélkül” FILMKLUB legutóbbi alkalmával (Az élet háza), véget ért a Konyha Klub és az ifi által közösen rendezett „Klubestek és Kirándulások” sorozat első évada. Egy rövid összefoglalót adunk közre a 2009. szeptembertől 2010. júniusig tartó időszak eseményeiről:
 
2009. szeptember 25.    Csendeshét utótalálkozó (Klubest)
2009. november 13.      Életút játék vendégművésszel (Klubest)
2009. december 5.        Bihar-hegység (Kirándulás)
2010. január 29.           A jövő kezdete (Filmklub)
2010. február 12.          Farsangi bál
2010. március 12.         Amelie csodálatos élete (Filmklub)
2010. április 16.            Az arcnélküli ember (Filmklub)
2010. május 8-9.           Bihar2 (Kirándulás)
2010. május 28.            Agytornaklub (Klubest)
2010. június 4.              Az élet háza (Filmklub)
 
Szeptembertől folytatódnak a programok, terveink között szerepel legalább 6 filmklub, 4 klubest, egy egynapos és egy kétnapos kirándulás megszervezése. Szeretettel várjuk a fiatalokat és szüleiket a 2. évadban is.
 

Tar Krisztián

Vissza

 

 

 

Kirándulás a Biharba

Kép A tavaly decemberi „felfedező” túra után immár két napra, a május 8-9-i hétvégére látogatott gyülekezetünkből egy 12 fős csapat (négy felnőtt, nyolc gyerek) a Bihari hegyekbe. Szállást a belényesi református parókia vendégházában kaptunk.
KépItthon esett az eső, de odaát csodálatos kirándulóidőnk volt. Első nap a Belényeszentmiklós, Belényesörvényes, Belényesújlak környéki dombokat másztuk meg, a második nap Kisszegyesdnél, a Bihar-hegység kezdődő meredek lábánál túráztunk, barlangásztunk.
 A túratervet összeállította és a helyes ösvényt biztosította számunkra Kőrösi Tibor tanár úr.

Tarné Jantyik Katalin

Vissza

  

 

Agytornaklub

Kép Május 28-án a templomkertben rendeztünk játszóházat Agytornaklub címmel. A sok-sok logikai játékot és a játékvezetést Mojdiszné Kneifel Edit, Várjáték játékbolt vezetője biztosította. A kellemes környezetben kialakított „gondolkodó sarkocskákban” minden korosztály talált magának kellő nehézségű és izgalmas játékokat.
 

Tar Krisztián

Vissza