Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2010. április

2010.04.17

 Kép Az Ige üzenete

Arcok a gyülekezetből: Rózsa Margit

Gondolatok Kálvin tiszta forrásaiból

Egyházmegyei presbiteri konferencia Sarkadon

Az arc nélküli ember:

(The Man Without a Face, 1993)

KÖNYVAJÁNLÓ: Mátrix beszélgetések

ESEMÉNYEK

 

 

 

 

Az Ige üzenete

„Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak” Mt5,4.

Mikor is csordulnak ki leghamarabb a könnyeink? Ha valami fáj!
Fájdalmat okoz mindenkinél a halál. Bármilyen élethelyzetben is ér utol bennünket, egyből a vesztes oldalra kerülünk. Ahol pedig pusztulás van, ott nem lehet győztes, és ez nem csak saját életünkre igaz, hanem egész nemzetünkre is. Pusztították azt az egymásra uszított emberek, de pusztítottuk mi magunk is és lehangoló a látvány: nem csak gazdaságilag mentünk tönkre, hanem lelkileg is. Lelkünkre ült egy korszak, ami mindig az óemberünkben lévő rossz indulatokat hívogatta elő és azon keresztül befolyásolt. Egyre inkább magunkba fordulva növekvő elkeseredéssel egyre kisebb egységekben kezdünk gondolkodni: emberiség és nemzet helyett lakosságban, majd csak a családban és végül csak egyénekben.
És a könnyek csak szaporodtak…főleg akkor, amikor kevesen ugyan, de felismertük, hogy nem csupán rossz vezetők irányítanak, hanem Isten ítéletes keze nehezedett reánk. Megengedte, hogy a  többség hazugságra hajló szívét a hazugság csapdába ejtse és azt kapjuk nagyban, ami kicsiben mindnyájunk szívében ott volt: pénzsóvárság,  lopás és tisztátalanság. És a mostani népharag oka is ez: amit már az egyszerű embernek nem lehet, ők gátlástalanul megtették.
Még kevesebbeknek az is megadatott, hogy az ítélet miatti könnyeinkhez a bűn miatti elkeseredés könnyei is vegyüljenek. A bűnbánat könnyeire szól a boldogmondások második vigasztalása. De ide el kell jutni, nem elég, ha a pusztulás felett kesergünk! Évszázados magyar hagyomány ez és nem vitt még előre. Még az is kevés, ha felismerjük, hogy „hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben”, mert akkor „halálhörgés, siralom” vehet csak körül Isten igazsága miatt… De az őszinte bűnbánatra van Istennek ígérete: a Szabadítás! Ő az, aki elküldte a tökéletes Szabadítót, Jézust, aki a halál, az ítélet és a bűn láncait levette rólunk, és ennek örvendhetünk és ünnepelhetjük a feltámadást minden vasárnap. Ugyancsak ő az is, aki a tökéletesség híjával bíró embereket használ fel a szabadítására, akiket lehet szeretni, de nem szabad imádni!
Ezért a szabadításért Istennek adjunk hálát! A szabadítás mindenkori emberi eszközeiért, pedig imádkozzunk, akik a szívekben meglévő jót akarják kihozni nemzetünkből és akkor nem fogunk csalódni.

Marti Miklós ref.lp.

Vissza

 

 

 

 

 

Arcok a gyülekezetből: Rózsa Margit

Kép„Uram, szeretem a te házadban való lakozást és a te dicsőséged hajlékának helyét.”          Zsolt. 26/8
Ezzel az igével köszöntöm sok szeretettel gyülekezetünk tagjait, valamint az Élővíz szerkesztőit.
Engem nagyon sok ember már évtizedek óta ismer, de azonnal kapcsolatot teremtek a frissen konfirmált fiatalokkal is.
Életem történetét, bizonyságtételemet, fogadják a 7. versből idézettek szerint:

 

 

 

„ Hogy hallatós szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.”       Zsolt.26/7    
Szüleimnek második gyermeke vagyok. Édesapám sok generáció óta református család sarja volt, édesanyám evangélikus vallásban nőtt fel. Apám irataiból tudom, hogy ebbe a templomba járt már fiatal éveiben, legénykorában is. Későbbi házasságkötését itt áldotta meg Koppányi Gyula nagytiszteletű úr, és ide hozta mindhárom gyermekét a református vallásban megkereszteltetni. Az ötvenes évek körülményei ellenére mi jártunk vasárnapi iskolába, melyet a következő lelkész felesége, Szabó Gézáné Erzsike néni tartott. Apám idősebb korában presbiter volt. Templomunk akkori rendje szerint jobb oldalon ültek a férfiak, bal  oldalon pediga nőtestvérek. Még él bennem az emlék kislány koromból, hogy állok a sok bácsi között és énekeljük a Himnuszt.
14 éves koromban ebben a gyülekezetben konfirmáltam, ami számomra különleges, szép élmény volt. Lelkesen tanultam a leghosszabb kérdéseket, ma is elmondom az úrvacsora és a keresztelés kiszolgáltatásának igéit.
A leírtak alapján úgy tűnik, hogy életem mindvégig ilyen vízszintesen futott, de a felnőtté válás során jöttek a megpróbáltatások.
Iskoláimat középszinten végeztem el. Munkahelyem több is volt, fizikai – szellemi. Dolgoztam szövőgyárban, hírlapárusként, Balatonlellén a BM üdülőben, a volt NDK-ban, ahol fénycsöveket gyártottak, majd a MÁV-nál helyezkedtem el. GYES után a Körös Volán alkalmazott statisztikusként, s innen a legelső alkalommal, 1990-ben munkanélküli státuszba kerültem.
Miután az embert nem csak a külső jegyek határozzák meg, most szeretnék rátérni igazi énem, a belső tulajdonságok bemutatására.
Szeretett édesapám, aki már 25 éve halott, Biharugrán született, mely egy tiszta református falu. Úgy érzem Krisztus ezt a talajt készítette el számomra, hogy megfelelő lelki táplálék és hitbéli jártasság legyen kicsi koromtól biztosítva. Itt élt gyermektelen házasságban egy nagynéni, aki engem sajátjaként szeretett és nagyon bizalmas, mély kapcsolat alakult ki közöttünk, egészen a haláláig. Tőle tanultam a rengeteg szép éneket, mert gyönyörű hangja volt. Vele minden istentiszteletre elmentem, az otthonukban is tartottak összejöveteleket. A faluból elszármazott rokonuk Cseri Kálmán gyülekezetébe járt, így jutottunk hozzá pesti igehirdetésekhez.
Bár gyermek fejjel még nem tudtam:
-        hogy ez milyen nagy örökség
-        hogy életemben milyen nagy szükség lesz az imádság erejére
-        hogy az Úr már előbb szeretett engem és kiválasztott magának
-        hogy az Úr kegyelmes, mert ad éveket a fejlődésre.
Ma, 2010-ben hálát adok Istennek minden napért, amikor az élet terhei legyűrtek, amikor bűneim miatt nagy mélységekbe kerültem, mert az ígéretekbe kapaszkodhattam.
„És kivont engem a pusztulás gödréből, és sziklára állította fel lábamat,
megerősítvén lépteimet.”       Zsolt.40/3
Hálát adok azért is Uramnak Istenemnek, amiért megengedte, hogy édesanyja legyek egy fiúgyermeknek. Köszönöm Istennek, hogy mindvégig velem volt, így a feladatommal közösen végezhettünk. Köszönöm neki családom minden tagját, a ma élő fiatal nemzedéket, idős édesanyámat.
Végül hálát adok mindazokért, akik engem szeretetükkel körülvesznek, akik fogyatkozásom ellenére elhordoznak, és minden kedves jó ismerősért, gyülekezeti tagért.

  

Eldőlt a szívemben

Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Eldőlt a szívemben, hogy követem Jézust,
Nincs vissza út, nincs vissza út!
 
Ha nincs is társam itt, én követem mégis őt,
Ha nincs is társam itt, én követem Jézust,
Ha nincs is társam itt, én követem mégis őt,
Nincs vissza út, nincs vissza út!

Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Mögöttem a világ, előttem Jézus,
Mögöttem a világ, előttem a kereszt,
Nincs vissza út, nincs vissza út!
 
                                                                                                        (Ifjúsági ének)

                                                                                     Rózsa Margit

Vissza

 

 

 

 

 

Gondolatok Kálvin tiszta forrásaiból

Egyházmegyei presbiteri konferencia Sarkadon

 

Kép 2010. április 10-én a Sarkad-belvárosi templomban került megrendezésre a Magyar Református Presbiteri Szövetség Békés Megyei Területi Szervezetének konferenciája. A borongós, hűvös idő ellenére örvendetesen nagy létszámú hallgatóság – mintegy 170 fő jelenlétében áhítattal kezdődött a rendezvény, amelynek szolgálattevője Mikó László a Presbiteri Szövetség missziói titkára volt. Az áhítat textusa a 4. boldogmondás volt: „Boldogok, akik éheznek és szomjúhoznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek” /Máté ev. 5:6/ A szemléletes bevezetőben a magyar népzene hallhatatlan kutatója Bartók Béla egyik híres jelmondatának /”Csak tiszta forrásból”/ szimbolikáján keresztül érthettük meg, hogy életünk vizének forrása Jézus Krisztus lehet. Meggyőző hittel és belső erővel hangzott a bizonyságtétel a boldog keresztyén élet feladatáról amit jól érzékelhetően és tömören lehet összefoglalni: Jézust inni, hinni és vinni kell – így válhat a szomjas életből forrás élet. 
Az előadások témája a tavaly kezdődött Kálvin-emlékévek jegyében került kijelölésre. Az első előadásban Dr. Fekete Károly teológiai professzor a református istentiszteleti rend Kálvin által fontosnak tartott elveit és tartalmi elemeit mutatta be. Kálvin a liturgiában a szabadság híve volt abban az értelemben, hogy különbséget kell tenni az üdvösség szempontjából fontos és járulékos dolgok között. Az istentisztelet a legszentebb emberi tevékenység, melynek egyszerűnek, érthető nyelvezetűnek kell lenni. A három fő pillér az igehirdetés, a nyilvános ünnepélyes imádság /éneklés/ és a sákramentumok kiszolgálása kell legyen. Az áldozat karakterekkel szemben az igehirdetés karakternek kell dominálni – a látható és hallható igének egyensúlyban kell lenni. A mai viszonyokra vonatkoztatva az előadó szükségesnek tartja, hogy „közbeszéddé” kell tenni az istentisztelet rendjét, több „műfajt” kell kínálni, meg kell valósítani a kötött és szabad elemek egyensúlyát és növelni kell a gyülekezeti aktivitást
A második előadást Dr. Békefy Lajos, a Presbiter felelős szerkesztője Kálvin korrupció ellenes nézeteiről  és gyakorlatáról tartotta. „Mindnyájan korruptak vagyunk, nem kicsit, nagyon, sőt totálisan” – így foglalta össze Kálvin teológiai tételét a korrupcióról. Tudnunk kell, hogy az ember alaphelyzete a romlottság állapota. Szemléletes ó- és újszövetségi példák segítségével utalt a különböző megjelenési formákra, majd bemutatta Kálvin megoldási lehetőségét, mely Isten segítségével hármas eszközrendszer által valósulhat meg: az isteni szabadítás /Jézus/, az ezt elfogadó emberi akarat és a kegyelem együttműködése révén. A mai állapotok javítására vonatkozóan a stratégiai feladatokat többek között a következőkben határozta meg: az iskolai hit- és erkölcstan oktatás bevezetése, a vallási közösségek, a keresztyén értékeket elfogadó pártok, csoportosulások közötti összefogás és a média és a nyilvánosság szerepének átgondolása.
A konferencia ünnepélyes eseménye volt a békési és a kolozsvári egyházmegyék presbiteri szövetségei közötti együttműködési nyilatkozat aláírása, aminek külön értéke az, hogy ezzel az első hivatalos testvérszervezeti kapcsolatot
létesült Erdélyi Egyházkerület területén működő szervezettel. A vendégek részéről Oláh József esperes és Varga György megyei elnök írta alá a nyilatkozatot, békési részről pedig Sipos Tas Töhötöm esperes és Dr. Tóth János elnök. Nagy megtiszteltetetés és öröm volt az Erdélyi Egyházkerület presbiteri szövetsége elnökének és titkárának Pályi Józsefnek és Balla Árpádnak, az Érmelléki Egyházmegye esperesének Gellért Gyulának, az Aradi Egyházmegye lelkészértekezleti elnökének Bodnár Lajosnak, a Királyhágómelléki Egyházkerület presbiteri szövetség főtitkárának /egyben Arad megyei elnök/ Venter Miklósnak, Tóth Zsigmondnak a Harangszó tudósítójának és a Nagyvárad-Réti presbiterek csoportjának részvétele. A köszöntések között értékes gondolatokkal szerepelt Tóth Imre, Sarkad város polgármestere, aki Bihar megye bekapcsolásának lehetőségét vetette fel az együttműködési láncba.
A Himnusz eléneklésével zárult a templomi eseménysor, melyet gazdag tartalmú közös ebéd követett testvéri beszélgetések lehetőségével, ami ebéd után folytatódhatott a gyülekezeti teremben és alkalom nyílt a templom előterében berendezett értékes és szép kivitelezésű Kálvin kiállítás megtekintésére.
Isten áldását éreztük az együttléten és szeretettel köszönjük a vendéglátó gyülekezet lelkipásztorának, Kalmár János nagytiszteletű úrnak, gondnokának, presbitereinek és a gyülekezetnek szíves és áldozatos szolgálatát.

 

Békéscsaba, 2010. ápr.12.

Dr. Tóth János

Vissza

 

 

 

 

 

Az arc nélküli ember

(The Man Without a Face, 1993)

 

KépNemzet::amerikai 
Stílus: dráma

Chuck a mai divatos szóhasználat szerint hátrányos helyzetű gyermek. Édesapja meghalt, édesanyja figyelmét pedig mindig jobban lekötötte az éppen aktuális partnere, mint a gyermekei. Ez a szeretetlenség rányomja bélyegét a fiú iskolai teljesítményére is, de ő meg akarja mutatni, hogy képes elérni azt, amit szeretne. Elhatározza, hogy katona lesz, ám szinte folytonos harcot kell vívnia a tervéért keményen ellenző anyjával, és állandóan gúnyolódó féltestvérével. A döntés a fiú számára azzal jár, hogy egész nyarát tanulással kell töltenie, de egyedül erre nem képes, ezért segítség után néz. Így jut el Justin Mcleod-hoz, a város szélén magányosan élő, különös férfihoz, aki körül borzasztó legendák keringenek, teste és arca pedig megégett. Chucknak, az apa nélkül felnőtt fiúnak nem csak egy tanárra, de barátra is szüksége van, akihez bármikor fordulhat.
A kényszerűen egymásra találó, meg nem értett és a száműzött ember először csupán a tanulásra szorítkozó kapcsolata lassacskán túllépi a megszokott tanár-diák viszonyt és alakul át őszinte barátsággá, melyben Chuck és McLeod már nem magányosan, hanem egymást segítve néz szembe sérelmeikkel, sebeikkel és az őket megérteni képtelen környezetükkel...
 Ajánlat egy ismeretlen internetes hozzászólásból:
”Szenzációs! Sokaknak ajánlottam ezt a filmet megnézésre! Tehát nem megtekintésre... Mindenkinek azt mondtam, akiknek ajánlottam ezt a filmet, hogy ez a "filmes Bibliám"! Bár megannyiszor láttam, mégsem tudom megunni! Minden alkalommal látok valami újat benne...”

Kovács Nóra

 

Vissza

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Kerekes Szabolcs:
Mátrix beszélgetések

Kép„Jézus egy volt az Atyával. Ez volt az élete. Ezt a fajta kapcsolatot, közösséget nagyon nehéz leírni a mi fogalmainkkal. „Én benned, és te énbennem". Ezek a szavak a szeretetközösség olyan formáját fejezik ki, amihez talán a lángoló szerelem hasonlít itt a földön.

 Jézus szavaiból kiderül, hogy azért jött, hogy ebbe a közösségbe bevonjon minket: „hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem".

Ennek megértése talán a legfontosabb ebben a könyvben: Azért jött Jézus, hogy bevonjon bennünket abba a szeretetközösségbe, amiben Ő élt az Atyával. Ez a célja a Mátrix-beszélgetéseknek is. Azért imádkozunk, hogy közösséggé váljon ez a kis sokszínű társaság, olyan szeretetközösséggé, amelyben rendszeresen megtapasztaljuk Jézus Krisztus jelenlétét.
A nem hívő embereknek semmi bajuk sincs Jézussal, és vágynak egy igazi baráti közösségre. Amitől félnek, az a lelki erőszak, a képmutatás, a manipulálás.
A nyitott szeretetközösség teszi hitelessé a keresztényeket, és ez már maga az evangelizáció.”
„Amit tehát láttunk és hallottunk, azt hirdetjük nektek is, hogy nektek is közösségetek legyen velünk: a mi közösségünk pedig közösség az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal." (1. JÁNOS 1:3)
Kerekes Szabolcsnak 2007-ben jelent meg a Mátrix-beszélgetések c. könyve,
amiben 10 találkozást mutat be. A találkozások egy közösségépítés céljával jönnek létre különleges formában: egy filmrészlet egy bibliai szakaszhoz kapcsolódik, segítve, elindítva a beszélgetést. Mátrix-beszélgetés, mert mindig a látszat világ és a valódi világ kapcsolódásán indulnak el.
A könyv megjelenése óta több városban is indítottak Mátrix-beszélgetéseket keresztény közösségek … „Köszönöm, hogy itt lehettem” – gyakori búcsúzás a Mátrix-beszélgetések után.

 

Tar Krisztián

Vissza

 

 

 

ESEMÉNYEK

 

Kép2010. március 28-án családi nap és könyvvásár volt gyülekezetünkben Miklya Luzsányi Mónika vezetésével. A gyermekek Jézus utolsó vacsoráját ízlelhették meg, amikor széder tálat állítottak össze.
 
 
Kép2010. április 28-án vendégünk volt Gudor Botond magyarigeni lelkipásztor és felesége, akikkel együtt vehettünk részt Koppányi Gyula szobrának koszorúzásán a cKépsaládtagok körében.

 

 

 

 

 

 

Vissza

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.