Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008. január

2008.01.08

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL : 
Jenei Imre Kálmán
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Az Ige üzenete

„Mindennek rendelt ideje van” Préd. 3,1
Ha így esztendő kezdetén feltesszük, a kérdést, hogy mi kellene az előttünk lévő évre, sokféle választ kapnánk. A beteg embernek egészségre, a magányosnak társra, a szegénynek pénzre lenne szüksége.
Újévi Igénk azonban arra irányítja a figyelmünket, hogy ezeken túl a legfontosabb, hogy Isten akaratával legyünk összhangban. Amikor visszatekintünk a mögöttünk hagyott időszakra, akkor is azt látjuk, hogy az sikerült életünkben a legjobban, amit a rendelt időben tettünk vagy rendeztünk. Hiába voltak jó ötleteink, ha nem találtuk el vele az alkalmas időpontot, legyen az bármennyire is kiváló az, a várt eredmény és az ezzel járó boldog megelégedettség elmaradt. De honnan ismerjük fel az alkalmas időt? Az eredmények nem lehetnek véletlenek!
De nem vagyunk minden támpont nélkül. Mert  ott nem lehet áldást várni, ahol Isten Igéjével ellenkezően szólunk és cselekszünk,. A vétkes legjobb esetben is kegyelmet várhat, de nem jutalmat… Isten nem engedi önmagát megcsúfolni! 
Másrészt sok nyomorúságtól megkíméljük magunkat, ha nem kapkodunk. Felpörgetett tempónkat sokszor Istenre is rá akarjuk kényszeríteni. Olyan ez, amikor erővel olyan vonatra akarunk felszállni, ami még nem ért be az állomásra és jobb híján felülünk arra amit találunk és csodálkozunk, hogy az egészen máshova visz? Sokszor a várakozás is ugyanolyan fontos része az Istennel való együttműködésünknek, mint a cselekvés. Meg kell tanulni azt is, hogy Istennek nem mi írjuk a menetrendet, hanem ő azt már rég megírta és ahhoz vagy tartjuk magunkat, vagy nem leszünk célba érkezettek. Ugyanúgy járunk a halogatással is és teljesen mindegy, hogy a vonat épp csak kigördült, vagy már hegyen völgyön túl jár; az végleg elment. Ezért tudnak mulasztási bűneink oly égetővé válni.
De melyik is a „mienk”? Ki van írva rá!  Életünk iránymutatása sokszor határozottan olvasható Krisztus arcán, a Szentírásban vagy az igehirdetésben. De van a gyásznak, sírásnak és a széthullásnak olyan szerelvénye is, amire mindenkép fel kell ülni. Ilyenkor csak a lázadás elkerülése és az elkért erő lehet a cél. És van Istennek szelíd- annak idején Illést is megszólító- szava amit csak az imádság csendjében a külvilág zajaitól elzárva tudunk meghallani.
Figyeljünk ebben az évben is az Úr útmutatására és törekedjünk mindent az arra rendelt időben megtenni, hiszen a Teremtőnkkel való összhang boldogságot szül ebben az évben is .
Amen
Marti Miklós lelkipásztor

 

 

 

 

 

ARCOK A GYÜLEKEZETBŐL
Jenei  Imre Kálmán presbiter

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!        /Máté  28. rész 19-20./

 
Kép Milyen sokat hallottuk, és ó, milyen jó, hogy oly sokszor hallhatjuk ezt az igeszakaszt Gyülekezetünk alkalmain. Gondoljunk csak bele! Milyen fontos dolgokra hív fel az ige!

Személyes példamutatás, Felelősségvállalás, Őszinte bizalom. Számomra, a Békéscsabai Református Gyülekezet egyik közép(?)korú presbitere számára ez a következő társítást jelenti:

©       Személyes példamutatás - Család
©       Felelősségvállalás             - Hit
©      
Őszinte bizalom               - Szeretet

Szerintem a Család, Hit, Szeretet együtt olyan biztonságot ad, mint a háromlábú suszterszék. Hiszen egy élten át lehet Isten dicsőségére környezetünket, szeretteinket örömmel és eredményesen szolgálni, ha e három „lábra” épül, ezen nyugszik röpke földi létünk.
Milyen fontos és meghatározó is mindőnk számára a szűkebb és tágabb Családunk! Magam anyai ágon földműves, apai ágon iparos családból származom, körösladányi, békéscsabai kötődéssel. De gyermekként nyaranta rokonaink révén hol Füzesgyarmat, hol Körösladány adott otthont.
Szüleim gondoskodó szeretettel Békéscsabán neveltek fel. Feleségemmel, Katalinnal, két leány és egy fiúgyermekünkkel családi életünk már Orosházához, 1985-től ismét Békéscsabához köt. Katica szülei révén dunántúli, csákvári és Erdélyben, Torda szomszédságában lévő mészkői kötődéssel gyarapodtam. Innen kaptam a meghatározó, mindenkor útba indító Személyes példamutatást.
Középiskolám osztályterme Templomunk ablakaira néz, hiszen Vízműs voltam, ahol útépítő lettem. Nagy öröm számomra, hogy Gyülekezetünk tagjai között testvérként újra együtt lehetek első munkahelyemen, az egykori Békés Megyei Tanács Tervező Vállalatánál megismert néhány kedves munkatársammal.
Közvetlen környezetem, kivált Szüleim, nagy megrökönyödéssel, de kellő türelemmel fogadták pályamódosítási szándékomat, hiszen Szentendrére a Kossuth Lajos Katonai Műszaki Főiskola utász szakára jelentkeztem, ahol műszaki tiszti-útépítő mérnöki végzettséget szereztem.
Első szolgálati helyemen, Orosházán műszaki tiszthelyettes és tartalékos tiszt képzés területén a műszaki szakmai tantárgyak oktatását végeztem, majd munka mellett középiskolai műszaki-tanári képesítést szereztem. Saját kérelmemre kerültem Békéscsabára a Békés Megyei Polgári Védelmi Parancsnokságra műszaki tiszt beosztásba, ahol később parancsnokhelyettes, majd parancsnok lehettem. A 2000. január 01-vel megalakult Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese voltam ez év októberi nyugállományba helyezésemig.
Középiskolámban és első munkahelyemen építeni, a főiskolámon és egykori alakulatomnál építeni és rombolni, a polgári védelem és katasztrófavédelem berkeiben pedig védeni-oltalmazni tanultam és tanítottam.
Hivatásos tiszti, főtiszti munkaköreim legfőbb sajátossága volt, hogy váratlan veszély- illetve krízishelyzetekben kellett több, - normál körülmények között önállóan és egymástól függetlenül működő - állami, önkormányzati és társadalmi, karitatív szervnek, szervezetnek az együttes munkájában részt venni, a lakosság életének és anyagi javainak védelme érdekében. Valójában ebből eredt ennek a tevékenységnek a szépsége és igazi nehézsége. Az ár- és belvizek, a rendkívüli időjárási viszonyok, a dél-szláv válság, a romániai forradalom karitatív feladatai, a lakosságot veszélyeztető különböző üzemi és közlekedési balesetek, járványos megbetegedések, kiemelt tűzesetek kezelésére való felkészülés-felkészítés, a kárfelszámolás és kárenyhítés, valamint a helyreállítás során is megnyilvánult számomra a Felelősségvállalás és Hit szoros kapcsolata.
Szülői Őszinte bizalom, Szeretet vezetett és testvéri őszinte bizalom, szeretet fogadott abba a gyülekezetbe, ahova számos családi szál kötött, hiszen Nagyapám és Édesapám is presbiterként szolgálhatott Gyülekezetünk bizalmából.
Én felnőttként, Szilvia leányunkkal együtt tettem konfirmációi fogadalmat. Őszinte bizalmat és szeretetet érezhettem a Gyülekezet részéről, amikor nem sokkal később fiatal gyülekezeti tagként rövid ideig, - haláláig - Édesapámmal együtt szolgálva és tőle is tanulva lehettem presbiter.
Ugyancsak az őszinte bizalom, szeretet áradt a testvérek felöl, amikor kisfiunk egészségi állapota, majd később, amikor lakástűz miatt került családom nehéz élethelyzetbe. De napjainkban is, amikor a már idős, betegsége miatt mozgásában korlátozott Édesanyám Gyülekezetünkhöz való kötődésében, hitének erősítésében segítenek elsősorban nőtestvéreim, verseikkel, személyes meglátogatásaikkal, beszélgetéseikkel, templomba járásának biztosításában nyújtott készséges figyelmességeikkel.
Gyülekezeti tagként, presbiterként szeretném meghálálni, megszolgálni testvéreim személyes példamutatását, felelősségvállalását, hittel teli szeretetét.
Nagy áldás érezni, észrevenni Isten mindennapi gondviselését életünkben. Tudván, megtapasztalva azt is, hogy nincs állandó feladatunk, de állandóan van feladatunk, ha Isten dicsőségéért kívánunk munkálkodni.
Isten áldása legyen Gyülekezetünk minden tagjának életén!
Jenei Imre Kálmán

 

 

 

 

 

 

 

 

A Teremtés Evangéliuma

Mikor 1991 novemberében, magamnak már csak árnyaként bolyongtam vissza szegényes Nagyvárad téri szállásomra, nem is gondoltam volna, hogy az a teremtéskutatási előadást hirdető plakát, amit reményvesztetten bámultam, életem gyökeres váltózásának kezdete lesz.
Na lássam ezt az istenes dolgot is, aztán lesz, ami lesz.”
Körülöttem senki nem tudta, hogy a hideg nem csak testemet gyötörte, hanem leginkább öngyilkossági gondolatokat „dédelgető” lelkemet. - Mindent kipróbáltam, égetve életem vézna gyertyáját minden elképzelhető végén, addig a hamuig, ahonnan az én Főnix madaramnak már nem volt elég ereje a feltámadáshoz.
Kép John Mackay ausztrál geológus előadásai során, minden elkóborolt kocka kezdett helyére kerülni. A Teremtés minden napja és momentuma mély alapokat kezdett rakni addig fövényre épített életemnek. Mikor azonban elhangzott Jézus Krisztus neve, mint Teremtő, Megtartó és Megváltó, szívem zakatoló hangja elakadt, és már csak a bocsánatkérés könnyeiben találtam végre rá arra a békességre, amelyről már álmodni sem mertem.
S hogy mit kaptam bűneim helyett kegyelemből cserébe? Egy új és örök életet, Krisztus gyülekezetének otthonát, egy csodálatos családot és azt a fantasztikus lehetőséget, hogy évekkel később, Krisztushoz vezetőm mellet, másoknak is elmondhassam Isten Igéjének eme nélkülözhetetlen kincsét, a Teremtés tanát, mint az Evangélium alapozó kövét. Hogy miért is fontos a kövületek és ásatások bizonyítékait az Evangélium szolgálatába állítani? Mert ezt tette Pál apostol is, amikor az Athéniak körében az Isten Teremtő mivoltán keresztül közelítette meg a Feltámadás megváltó tanát.
Remélem, hogy John Mackay december 7-i előadása gyülekezetünkben csak első alkalma volt egy 2008-ra tervezett többrészes konferencia sorozatnak, melyből még többen
megtudhatják azt, hogy miért is mondhatta az Úr Jézus, hogy akár a kövek is magasztalhatják Istent.
Köszönöm minden kedves résztvevő jelenlétét és a bátorító visszajelzéseket, de különösen Marti Miklós nagytiszteletű lelkipásztorunknak, aki készséggel mindent megtett úgy az Evangélikus Gimnáziumban, úgy a gyülekezetünkben való rendezvények megtartása ügyében.
További részletekért, nagyszerű képekért és anyagokért látogassanak el a következő internetes oldalakra: www.creationresearch.net és www.evidenceweb.net.
Soli Deo Gloria!
 Campan Romulus     

 

 

 

 

KÖNYVAJÁNLÓ

Kép D. Batten – K. Ham – J. Sarfati – C. Wieland:

KÉRDÉSEK A KEZDETHEZ - A teremtés logikája,  Evangéliumi Kiadó

John Mackay ausztrál geológus, teremtés-kutató december 7-i előadása rám is nagy hatást gyakorolt. Teremtés VAGY evolúció? Miért ne lenne lehetséges teremtés ÉS evolúció kapcsolatáról beszélnünk? Kisebbnek látnánk-e Isten teremtő hatalmát, alkotásainak tökéletességét, vagy az Ige tekintélyét, ha beismernénk: a körülöttünk lévő világ évmilliók alatt fejlődött ki? Vajon nem válunk-e nevetségessé ateista, sőt még talán keresztény ismerőseink előtt a hat napos teremtés és a néhány ezer éves világmindenség „dogmájával”?
John Mackay testvérünk gondolatai és bizonyítékai arról győztek meg bennünket, hogy amit a Bibliában az idők kezdetéről olvasunk, egyáltalán nem állnak ellentétben a geológiai és régészeti kutatásokkal. De világosan látnunk kell, hogy nem csak a történelmet, hanem a tudományt is hamisítják; hol megalapozatlan előítéletek miatti tévedésből, hol szándékosan! Az evolucionisták válaszait túlságosan is jól ismerjük iskolai tanulmányainkból és az elméletet bizonyított tényként tálaló ismeretterjesztő filmekből.
A gondolatébresztő előadás után szerezzünk további, részletesebb ismereteket a kreacionista természettudomány eredményeiről. Erősítsük hitünket és világosítsuk fel környezetünket: igenis vannak válaszok a teremtéssel, Mózes első könyvével kapcsolatban feltett kérdésekre. Hadd ajánljam ehhez a Kérdések a kezdethez című remek könyvet (szintén ausztrál kutatóktól). Néhány ezek közül:
·         Isten valóban hat nap alatt teremtette a világot?
·         Mit gondoljunk a C14 módszerről?
·         Miért láthatunk távoli csillagokat egy fiatal világegyetemben?
·         Miért van olyan sok destruktív mechanizmus az élőlényekben?
·         Honnan jött Káin felesége?
·         Miért fért bele a sok állat Noé bárkájába?
·         Honnan jött az óriási vízmennyiség az özönvíz során?
·         Hogyan jutottak el az állatok a bárkától Ausztráliába?
·          Mit jelent a kontinensek vándorlása?  Mi történt a dinoszauruszokkal?
KépAki figyelmesen elolvassa a könyvet, többé nem gondolkodhat a régi, talán mélyen bevésődött minták szerint. Tudatára ébred, milyen sok téves gondolata volt, amelyek  - jogosulatlanul – a Bibliával szembeni kritikus magatartáshoz vezettek.
A teljes szöveg elérhető az interneten: http://www.answersingenesis.org
T.K.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.